انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :

رکورد

شماره رساله

عنوان - پدیدآور - مشخصات

شماره ثبت

۲۳۳

TJ 1

کاربرد آلیاژهای حافظه‌دار در طراحی و ساخت سلول‌های نمایشگر لمسی بریل/ محمدباقر اذانی.- به راهنمایی خطیب‌الاسلام صدرنژاد؛ به مشاوره مرتضی تمیزی‌فر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۷۵.

۱۹۸

۴۲

TJ 4

آنالیز و ساخت یک نمونه متداول از پلاک‌های ارتوپدی/ حمیدرضا کلوئی.- به راهنمایی مرتضی تمیزی‌فر؛ به مشاوره علی استکی، علی رضایی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۶-۱۳۷۵.

۴۹۷

۳۰۳

TJ 14

بررسی بیومکانیکی یک پلاک ارتوپدی/ وحید کیا.- به راهنمایی علی استکی؛ به مشاوره مرتضی تمیزی‌فر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۷۶.

۷۲۶

۱۶۵۸

TJ 15

3D - SHAPE MODELING OF HUMAN BODY SEGMENTS/ علی جعفری.- به راهنمایی علی استکی؛ به مشاوره علیرضا درویش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۷-۱۳۷۶.

۸۰۶

۱۶۵۹

TJ 16

آنالیز، طراحی و ارائه روش ساخت یک نمونه پمپ تزریق سرنگی/ آلن میناسیان.- به راهنمایی علی استکی؛ به مشاوره امیر فضلی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۹۶۷

۵۰۸

TJ 18

طراحی و ساخت دستگاه tracking و بررسی کاربرد آن در موتور کنترل ستون فقرات کمری/ علی سینا اردکانی.- به راهنمایی غلامرضا علیایی؛ به مشاوره سعید طالبیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۷-۱۳۷۶.

۱۰۶۹

۴۲۸

TJ 21

تحقیق بر روی آلیاژهای حافظه‌دار Ti-Ni و بکاربردن این آلیاژ در سیستم‌های تحریک دست مصنوعی/ سیدمرتضی یزدانی طبائی.- به راهنمایی مرتضی تمیزی‌فر؛ به مشاوره محرم حبیب‌نژاد کواریم.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۱۲۱۷

۸۵۵

TJ 22

تجزیه و تحلیل سه بعدی تنش - کرنش در استخوان کالکانئوس با استفاده از انواع h-p , p-h روش اجزاء محدود/ امیرحسین جمال سیسی.- به راهنمایی علی عارف‌منش؛ به مشاوره مرتضی تمیزی‌فر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۱۳۰۱

۸۲۴

TJ 23

بررسی رفتار سینماتیکی و دینامیکی یک مدل شش درجه آزادی از شانه انسان/ کورش نخعی.- به راهنمایی محرم حبیب‌نژاد کواریم؛ به مشاوره علی استکی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۱۳۳۰

۶۲۳

TJ 25

طراحی و ساخت ترکشن استخوان فمور/ سعید غفوری.- به راهنمایی علی استکی؛ به مشاوره سیدمصطفی احمدپناه.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۷۶.

۱۴۲۷

۵۹۱

TJ 28

بررسی علل شکست و شل شدن طولانی مدت پروتزهای کامل ران/ مسعود شهرکی قدیمی.- به راهنمایی مرتضی تمیزی‌فر؛ به مشاوره سعید یزدانبخش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۱۵۱۰

۷۱۳

TJ 30

جانمایی تجهیزات بیمارستانی از دیدگاه مهندسی پزشکی و فاکتورهای انسانی/ ایوب فتحی.- به راهنمایی علی امیرفضلی؛ به مشاوره محمود سلیمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۱۵۹۹

۷۱۸

TJ 32

ساخت پروتز پای مصنوعی بالای زانو/ سیدمطهر بهشتی.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره مهدی نویدبخش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۷۷.

۱۷۷۵

۷۳۱

TJ 33

طراحی پروتز پای مصنوعی بالای زانو/ رضا نجفی دلشاد.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره مهدی نویدبخش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۷۷.

۱۷۸۱

۸۳۱

TJ 36

بررسی فرآیندهای ساخت پروتز فمورال/ محمود هوتی.- به راهنمایی حمیدرضا کاتوزیان؛ به مشاوره محمدعلی صادقی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۱۸۴۹

۸۰۹

TJ 38

ایجاد ارتباط مستقیم بین CT و MRI با سیستم CAD به منظور انتقال DATA و ایجاد مدل‌های سه بعدی/ علی‌اکبر خادم سرکپه.- به راهنمایی علیرضا درویشی؛ به مشاوره جلال جلال‌شکوهی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۷۸.

۱۸۵۷

۹۶۸

TJ 39

مدلسازی ریاضی ادم مغزی/ رامین روستا.- به راهنمایی مهدی نعمت‌بخش؛ به مشاوره سعید جانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۱۹۶۲

۹۸۳

TJ 41

آنالیز و طراحی سیستم هیدرولیکی دستگاه همودیالیز با کنترل اولترافیلتراسیون/ پدرام تقوی.- به راهنمایی سیامک نجاریان؛ به مشاوره مهدی نویدبخش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۲۱۱۴

۱۳۱۶

TJ 45

بررسی فرآیند، انتخاب و جانمایی بهینه تجهیزات پزشکی و استریلیزاسیون بیمارستانی از دیدگاه مهندسی پزشکی و اقتصادی/ نیوشا صمدی.- به راهنمایی سیامک نجاریان؛ به مشاوره عباس عباسی، سیدتقی نعیمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۲۲۱۰

۱۷۴۳

TJ 50

بررسی و بهینه سازی مشخصات مکانیکی ابزارهای برشی پوشش داده شده در ماشین‌کاری و فرم‌دهی به ایمپلانت مفصل ران (آلیاژ TI - 6 AL - 4V)/ مهران داماد.- به راهنمایی مرتضی تمیزی‌فر؛ به مشاوره حمید میرزایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۷۸.

۲۴۲۹

۱۷۴۸

TJ 51

بررسی تئوری و عملی عملکرد دستگاه کرایوسرجری در درمان ضایعات پوستی/ وحید حبیب‌زاده بوکانی.- به راهنمایی سیامک نجاریان؛ به مشاوره سیدمجتبی روحانی، سیده زهرا قدسی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۲۴۳۸

۱۹۴۲

TJ 59

طراحی قسمت باز و بسته شونده (لت) دریچه مکانیکی قلب انسان/ محمدرضا فاطمی.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره علی‌اکبر سخایی‌منش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۲۸۳۰

۲۰۲۴

TJ 63

بررسی سه بعدی تنش - کرنش در استخوان‌های بلند تحت بارگذاری علمی به روش اجزا محدود h و P/ شهرام سارنگ.- به راهنمایی علی عارف‌منش؛ به مشاوره مرتضی تمیزی‌فر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۲۹۶۷

۱۹۸۰

TJ 64

ارائه مدل ریاضی سه بعدی کف پای انسان بمنظور طراحی کفی کفش و کفش طبی مناسب/ عطا رجبی.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره عبدالله شیدفر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۹-۱۳۷۸.

۳۱۲۲

۲۱۷۱

TJ 67

تجزیه و تحلیل زخم بستر در نشیمنگاه به روش اجزای محدود/ پیمان پازوکی.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره علی عارف‌منش، ملاک‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۷۹.

۳۱۹۶

۲۳۱۹

TJ 71

بررسی تاثیر روش‌های استریل‌سازی آلوگرافت‌های استخوان بر روی خواص بیومکانیک آنها/ علیرضا امین موثقی.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره سیدحمید میرخانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۱۳۷۹.

۳۵۵۲

۳۶

TJ 75

طراحی ربات جهت خط مونتاژ/ احسان جابری بروجرد.- به راهنمایی محرم حبیب‌نژاد کواریم؛ به مشاوره فرخ‌نیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۳۹۲۸

۱۱۳۹

TJ 84

بررسی پدیده تنگی رگ و علل آن و اثر این پدیده بر روی یک جریان سیال غیرنیوتنی ضرباندار/ علی توکلی گلپایگانی.- به راهنمایی سیامک نجاریان؛ به مشاوره ضرغام حسین احمدی، فرامرز فیروزی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۴۳۲۴

۲۵۱۹

TJ 92

طراحی ایمپلنت مفصل مچ دست انسان/ بهروز سپهری.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره مرتضی تمیزی‌فر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) .

۴۵۴۸

۲۵۲۰

TJ 93

مدلسازی اجزاء محدود جراحی انجمادی برای درمان سرطان/ آرش صبا.- به راهنمایی محمد حق‌پناهی؛ به مشاوره علی عارف‌منش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۰.

۴۶۴۴

۲۶۳۷

TJ 95

طراحی و مدلسازی کامپیوتر کفی کفش بیماران دیابتی/ زهره بارانی.- به راهنمایی محمد حق‌پناهی؛ به مشاوره حسن سعیدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۰.

۴۷۹۸

۲۷۶۴

TJ 98

طراحی و ساخت یک ایمپلنت دندانی/ سیامک خرمی مهر.- به راهنمایی مرتضی تمیزی‌فر؛ به مشاوره سیدمحمد رجایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۰-۱۳۷۹.

۴۹۷۲

۲۹۷۶

TJ 105

بررسی اثر حرکت کاتاتر و خارج از مرکز بودن آن در انتقال پریستالتیکی سیال در درون یک کانال/ کامران جلالی.- به راهنمایی سیامک نجاریان؛ به مشاوره ضرغام حسین احمدی، فرهاد فرمان‌زاد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۰.

۵۴۴۹

۳۰۳۶

TJ 107

تجزیه، تحلیل و طراحی پنجه با استفاده از سیستم چند رسانه‌ای/ امیر احدی.- به راهنمایی محرم حبیب‌نژاد کواریم؛ به مشاوره رضا معدولیت.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۰.

۵۵۵۳

۳۱۵۹

TJ 115

تاثیر برداشتن نخ‌های بخیه بر شعاع انحناء پس از پیوند قرنیه/ محمدهمایون رئوف مقدم.- به راهنمایی محمدحافظ نوروزی‌زاده؛ به مشاوره علی عارف‌منش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۵۷۸۵

۳۴۶۷

TJ 124

بررسی تاثیر امواج فراصوتی کم توان بر تسریع رشد استخوان در داخل ایمپلنت‌های تیتانیومی/ بهزاد یثربی.- به راهنمایی مرتضی تمیزی‌فر؛ به مشاوره علی‌اکبر شرفی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۱.

۶۳۶۰

۳۸۷۲

TJ 462

آشکارسازی علائم صرعی در سیگنال EEG با استفاده از آنالیز ویولت/ رضا سارنگ.- به راهنمایی محمدباقر شمس‌اللهی؛ به مشاوره محمدعلی خلیل‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۱.

۷۱۱۱

۳۸۷۱

TJ 140

تحلیل هندسی نیل‌های داخل کانالی (باکمپرشن)/ ایرج حسنی.- به راهنمایی علی‌اکبر ضیایی موید؛ به مشاوره مرتضی تمیزی‌فر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۱۳۸۰.

۷۱۱۴

۵۸۳۴

TJ 143

مدلسازی حرکات جبران ساز چشم، حین حرکات سر و بدن به منظور تثبیت تصویر روی شبکیه چشم/ آتیلا برومند.- به راهنمایی سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی، محمدعلی خلیل‌زاده؛ به مشاوره مجید پولادیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۷۱۱۸

۵۸۳۳

TJ 142

پیاده سازی و مقایسه روش‌های مختلف تشخیص موج R و پیک آن در سیگنال ECG/ مریم قنبر.- به راهنمایی محمدباقر شمس‌اللهی؛ به مشاوره فرداد فرخی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۷۱۱۹

۵۸۳۷

TJ 146

آنالیز سیگنال‌های نوسانی مفصل زانو/ سعیده پارسائیان.- به راهنمایی محمدباقر شمس‌اللهی؛ به مشاوره مجید پولادیان، محمدکاظم احمدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۷۲۱۱

۵۸۳۸

TJ 147

طراحی و بررسی امکان ساخت مفصل ران به روش تولید سفارشی از آلیاژ پایه تیتانیوم/ حامد فاطمی ابهری.- به راهنمایی مرتضی تمیزی‌فر؛ به مشاوره محمد حق‌پناهی، محمدتقی قضاوی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۱.

۷۲۲۶

۵۸۵۵

TJ 164

تحلیل بیومکانیکی توزیع تنش در ایمپلانت‌های ستون فقرات با استفاده از FEM/ هومن دادستان.- به راهنمایی علی‌اکبر ضیایی موید؛ به مشاوره محمد حق‌پناهی، پرویز حبیب‌الله‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۷۵۴۹

۵۹۱۳

TJ 463

تشخیص آریتمی‌های بطنی با استفاده از بانک سیگنال‌های ECG و شبکه‌های عصبی خودسازمانده SOFM/ کاوه قائدپور.- به راهنمایی محمدحسن مرادی؛ به مشاوره فرداد فرخی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛۱۳۸۱.

۷۸۰۰

۵۸۶۳

TJ 172

ارتباط مغز کامپیوتر با استفاده از پتانسیلهای درکی BCI) ERP)/ امیرمنصور جهانتاب.- به راهنمایی محمدعلی خلیل‌زاده؛ به مشاوره وحید ابوطالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۷۹۳۲

۵۸۷۸

TJ 187

طراحی و ساخت دستگاه تیراندازی برای معلولین/ کامران رضائی.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره سیدمحمد عترتی خسروشاهی، بهروز برجسته محبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۱.

۸۴۷۰

۵۸۸۱

TJ 190

طراحی صندلی خودرو جهت کاهش صدمه مهره‌های گردنی حین تصادف/ علی استادفر.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره مصطفی رستمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۸۵۳۷

۵۸۸۵

TJ 194

مدلسازی شبکیه چشم انسان از نقطه نظر حرکت اجسام/ سید بنیامین عراقی.- به راهنمایی محمدعلی خلیل‌زاده؛ به مشاوره محمدکاظم احمدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۲.

۸۵۷۷

۵۸۸۹

TJ 198

تاثیر زاویه خم‌شدگی بر عملکرد بست‌های حافظه‌دار مورد استفاده در ارتوپدی/ ناهید حسن‌زاده نعمتی.- به راهنمایی سیدخطیب‌الاسلام صدرنژاد، سیدتقی نعیمی؛ به مشاوره سیدمهدی فتحی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۲.

۸۶۷۱

۵۸۹۰

TJ 199

مطالعه رفتار بیومکانیکی پروتزهای زنجیره استخوانی گوش میانی با توجه به اثرات طول و مقایسه آنها با استخوان‌های طبیعی به کمک روش اجزاء محدود/ ایده مرتضوی.- به راهنمایی حمیدرضا کاتوزیان؛ به مشاوره محمد فرهادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۸۶۷۴

۵۸۹۲

TJ 201

طراحی صندلی اتومبیل برای راننده خودرو سواری/ شاهرخ ایلخانی.- به راهنمایی علی امیرفضلی؛ به مشاوره مژگان روشندل توانا، محمدمهدی تقی‌ئی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۷۸-۱۳۷۷.

۸۷۱۰

۵۹۰۰

TJ 209

مطالعه مقایسه‌ای ویژگی‌های فراکتال رفلکس H در انسان پس از TENS دوقطبی و سه‌قطبی/ امیرحسین کازرانی فراهانی.- به راهنمایی سیدمحمد فیروزآبادی؛ به مشاوره گیتی ترکمان، علیرضا سرمدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۸۹۱۰

۵۹۰۱

TJ 210

طراحی مفهومی یک پروتز مقید زانو برای بیماران دچار تومور در نواحی دیستال فمور و پروگزیمال تیبیا/ کریم لیل نهاری.- به راهنمایی فرزام فرهمند؛ به مشاوره طهماسبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۲.

۸۹۲۴

۴۰۳۴

TJ 223

تحلیل مکانیسم شل‌شدگی مکانیکی در ایمپلنت‌های استخوانی با استفاده از تئوری رشد حفره/ حامد قماشچی.- به راهنمایی حمیدرضا کاتوزیان؛ به مشاوره احمدرضا عرشی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۲-۱۳۸۱.

۹۰۸۱

۳۹۷۶

TJ 217

بهینه سازی ارتز اختصاصی برای کمک به مددجویان پاراپلژی در جابجایی/ آرش نادری.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره سیدمحمد رجایی، حسن سعیدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۳.

۹۱۹۴

۳۹۵۸

TJ 214

بررسی و تحقیق در جهت تهیه و تدوین پیش‌نویس استانداردهای استریلیزاسیون خشک و مرطوب (اطاق عمل و تجهیزات پزشکی)/ امیررضا آدرنگی.- به راهنمایی سیدتقی نعیمی؛ به مشاوره سیدمحمد اطیابی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۲.

۹۲۲۵

۳۹۹۱

TJ 218

کاربرد شبکه‌های عصبی پالسی کوپل شده در تقطیع تصاویر پزشکی/ حمیدرضا عطائیان.- به راهنمایی محمدحسن مرادی؛ به مشاوره منصور وفا دوست.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۱.

۹۲۴۹

۴۴۹۴

TJ 234

تهیه کلسیم فسفات‌های دوفازی هیدروکسی آپاتیت (HA) و بتاتری کلسیم فسفات (B-TCP)/ شهباء تمهیدی.- به راهنمایی مهران صولتی هشجین؛ به مشاوره سیدمحمد اطیابی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۹۳۷۴

۴۵۷۸

TJ 236

بررسی رشد سلول‌های استخوانی بر روی سطح آلیاژ تیتانیوم اصلاح شده توسط سمباده/ محبوبه محمودی.- به راهنمایی سیدمحمد عترتی خسروشاهی؛ به مشاوره فریبا اورنگ.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۱۳۸۳.

۹۴۶۴

۴۷۶۴

TJ 238

تدوین پیش‌نویس استاندارد فضای فیزیکی رادیولوژی از دیدگاه علمی و فنی/ قدرت‌اله آزاده.- به راهنمایی سیدتقی نعیمی؛ به مشاوره شراره عارفی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۳.

۹۵۳۰

۴۸۷۰

TJ 240

تحلیل تنش و کرنش در سطح مفصلی زانو در وضعیت هایپراکستانسیون زانو/ حامد اکبری.- به راهنمایی ناصر فتورایی؛ به مشاوره حمیدرضا کاتوزیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۹۵۴۳

۴۸۷۴

TJ 239

تحلیل رفتار اتصال دهنده اباتمنت - ایمپلنت دندانی تحت بارگذاری تناوبی (بررسی و مقایسه تجربی وسایل انتخابی کلینیکی)/ علی تنباکوساز.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره علی میرفضائلیان، محمد تفضلی شادپور.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۳.

۹۵۵۷

۴۹۳۵

TJ 242

بهینه سازی طراحی پروتز کامل مفصل مچ پا به روش اجزاء محدود/ محمد شفیق.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره مصطفی رستمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۳.

۹۵۶۰

۵۰۲۱

TJ 245

تحلیل ریزحالات مغزی در پتانسیل‌های وابسته به رخداد (ERP)/ سیدفرهود موسوی‌زاده.- به راهنمایی محمدعلی خلیل‌زاده؛ به مشاوره وحید ابوطالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۹۶۹۴

۵۰۶۵

TJ 247

تجزیه و تحلیل ایمپلنت استاندارد و ایمپلنت سفارشی مفصل ران به روش اجزاء محدود/ حامد رئیسی‌فرد.- به راهنمایی مرتضی تمیزی‌فر؛ به مشاوره علی‌اکبر ضیایی موید.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۹۷۱۹

۵۳۱۷

TJ 249

مدلسازی پروالاستیک تیرها و کاربرد آن در تحلیل رفتار بیومکانیکی استخوان‌های بلند به روش اجزاء محدود/ بهاره غلامی.- به راهنمایی حمیدرضا کاتوزیان؛ به مشاوره احمدرضا عرشی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۹۷۴۷

۵۴۵۶

TJ 251

طراحی و تهیه نوعی نرم‌افزار آنالیز حرکت دوبعدی بدن انسان بر اساس تحلیل مارکرهای متصل به مفاصل بدن و توسعه آن برای آنالیز حرکت سه‌بعدی با دو دوربین/ همایون جمشیدی‌نکو.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره مصطفی رستمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۳.

۹۷۸۴

۵۷۳۲

TJ 252

طراحی اتاق‌های تمیز برای ساخت صنایع پزشکی و دارویی از دید مهندسی پزشکی/ مهدی سلیمانی.- به راهنمایی سیدمحمد اطیابی؛ به مشاوره سیدبهمن مومن.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۳.

۹۸۰۳

۶۰۱۴

TJ 255

بررسی و تحلیل بیومکانیکی خصوصیات خستگی تثبیت‌کننده خلفی (CD) ستون فقرات با استفاده از روش المان محدود/ مهدی حسینی ضابط.- به راهنمایی علی‌اکبر ضیایی موید؛ به مشاوره مرتضی تمیزی‌فر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۹۸۵۰

۶۰۱۳

TJ 256

طراحی و ساخت صفحه سیلیکونی الکتروکوتر جراحی/ امیر زندی.- به راهنمایی سیدهژیر بهرامی؛ به مشاوره سیدتقی نعیمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۳.

۹۸۵۱

۶۰۶۷

TJ 257

بررسی تصاویر فرکتالی و استفاده از فشرده‌سازی در تصاویر پزشکی/ بهروز محمدی‌پور.- به راهنمایی غلامعلی رضایی راد؛ به مشاوره حمید بهنام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۹۸۶۲

۶۱۳۶

TJ 262

طراحی و ساخت وسیله یابنده محل سوراخ پیچ‌های قفل کننده ایمپلنت/ علیرضا بهاری کاشانی.- به راهنمایی سیدمحمد رجایی؛ به مشاوره محمود بهاری کاشانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۳.

۹۹۳۴

۶۱۸۹

TJ 267

ساخت میکروکپسول‌های پلی‌یورتانی به روش تبخیر حلال به منظور رهایش کنترل شده عوامل بیولوژیکی و مدلسازی فرآیند رهایش با استفاده از شبکه‌های عصبی/ فاطمه پورعظیم.- به راهنمایی فریبا اورنگ؛ به مشاوره هما عاصم‌پور.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۳.

۱۰۰۰۹

۶۲۲۰

TJ 271

تحلیل تنش کیج ستون فقرات (لومبار) به روش المان محدود/ جواد ارشد ریاحی.- به راهنمایی علی‌اکبر ضیایی موید؛ به مشاوره مرتضی تمیزی‌فر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۱۰۰۳۴

۶۲۳۰

TJ 269

طراحی و ساخت داربست‌های کامپوزیت متخلخل ژلاتین - هیدروکسی آپاتیت جهت مهندسی بافت استخوان/ مهدی کاظم‌زاده.- به راهنمایی فریبا اورنگ؛ به مشاوره مهران صولتی هشتجین.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۳.

۱۰۰۴۴

۶۲۶۲

TJ 272

تهیه و سنتز یک پلی یورتان زیست تخریب‌پذیر جهت داربست در مهندسی بافت غضروف/ آزاده آصف‌نژاد.- به راهنمایی فریبا اورنگ؛ به مشاوره مهران صولتی هشتجین.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۱۰۰۷۶

۶۲۷۱

TJ 274

سنتز و بررسی خواص نوعی پلی یورتان گرید پزشکی بر پایه MDI برای کاربرد در پروتزهای قلبی - عروقی/ شاهین بنکدار.- به راهنمایی فریبا اورنگ؛ به مشاوره هما عاصم‌پور، مرتضی شمشیری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۱۰۰۸۵

۶۳۳۲

TJ 276

طبقه بندی سیگنال‌های مغزی ناشی از تصور حرکت با استفاده از شبکه‌های عصبی خودسازمانده و بهره گیری از مولفه‌های مستقل و اصلی/ علی عرفانی.- به راهنمایی عباس عرفانیان؛ به مشاوره محمدحسن مرادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۱۰۱۴۶

۶۳۶۶

TJ 279

مطالعه خواص و تاثیر هیدروژل بر بافت نکروز/ مهسا قریب.- به راهنمایی سیدهژیر بهرامی؛ به مشاوره سهیلا سلحشور کردستانی، سیدبهرام بهرامی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۳.

۱۰۱۸۰

۶۳۷۴

TJ 278

بررسی حرکت بهینه انسان در حین بلندکردن اجسام با در نظر گرفتن شرایط اولیه متفاوت/ حامد نایینی عجبی.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره حمیدرضا کاتوزیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۳.

۱۰۱۸۸

۶۳۷۷

TJ 283

بررسی حرکت بهینه در حین بالا رفتن از پله/ سعید آراسته.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره حمیدرضا کاتوزیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۳.

۱۰۲۱۵

۶۴۱۰

TJ 284

تحلیل و صحه‌گذاری بر رفتار هایپرالاستیک بافت‌های نرم با استفاده از مدلسازی به روش المان محدود/ سمیرا دهپوری.- به راهنمایی حمیدرضا کاتوزیان؛ به مشاوره مصطفی رستمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۱۰۲۲۷

۶۴۴۳

TJ 285

تحلیل جریان غیر نیوتنی خون در انسدادهای متوالی شریان/ زهرا رحمدل.- به راهنمایی مهدی نویدبخش؛ به مشاوره مصطفی رستمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۱۰۲۵۵

۶۵۱۰

TJ 287

درون‌یابی مبتنی بر شکل/ مریم فتاحی.- به راهنمایی منصور وفا دوست؛ به مشاوره محمدحسن مرادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۳-۱۳۸۲.

۱۰۳۱۹

۶۶۴۳

TJ 293

تشخیص بعضی از بیماری‌های ژنتیکی با استفاده از پردازش و تحلیل تصاویر خطوط پستی/ محمد باغستانی.- به راهنمایی محمدعلی خلیل‌زاده؛ به مشاوره محمدعلی پیش‌بین.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۱۰۴۵۴

۶۷۰۸

TJ 294

فشرده‌سازی اسلایدهای بافت‌شناسی بر اساس محتوا/ ناهید مقدم.- به راهنمایی منصور وفا دوست؛ به مشاوره محمدحسن مرادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) .

۱۰۵۱۹

۶۷۴۰

TJ 296

تشخیص نرمال و غیرنرمال بودن اسپرم بر اساس استخراج و طبقه بندی ویژگی‌های مورفولوژیک سر/ نیلوفر طیفوری.- به راهنمایی محمدحسن مرادی؛ به مشاوره وحیدرضا نفیسی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۳.

۱۰۵۵۱

۷۰۸۵

TJ 308

بررسی و بهینه سازی خصوصیات مکانیکی و میزان جذب آب پلی وینیل الکل - هیدروژل برای کاربرد در مینیسک مصنوعی/ شریف حیدری.- به راهنمایی فریبا اورنگ؛ به مشاوره سیدعلی وزیری یزدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۴.

۱۰۸۹۸

۷۱۵۹

TJ 311

تحلیل تنش - کرنش در استخوان فمور فرد مبتلا به بیماری استخوانی استئوژنسیس ایمپرفکتا به روش اجزاء محدود/ محمدمهدی میرزازاده.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره ناصر فتورایی، حمیدرضا کاتوزیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۱۰۹۷۲

۷۲۰۸

TJ 313

استخراج مسیر حرکت اسپرم‌های نمونه منی انسان و طبقه بندی بر اساس ویژگی‌های غیرخطی آن/ مریم پنجه فولادگران.- به راهنمایی محمدحسن مرادی؛ به مشاوره وحیدرضا نفیسی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۴.

۱۱۰۲۱

۷۲۸۹

TJ 316

تشخیص اسپرم سالم با استفاده از خواص مورفولویک آن و الگوریتم یادگیری تقویتی/ الهام صهبا.- به راهنمایی سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ به مشاوره فرزانه سمیعی، وحیدرضا نفیسی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۳.

۱۱۱۰۲

۷۳۷۸

TJ 320

طراحی و پیاده سازی بانک اطلاعاتی تحت web ایمپلنتهای قلبی - عروقی با قابلیت دنبال کردن وضعیت حال بیمار به منظور کاربردهای e-health/ الهام ملزوماتی خیابان.- به راهنمایی سیدتقی نعیمی؛ به مشاوره کیوان معقولی، علی‌اصغر بهنام قادر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛۱۳۸۴.

۱۱۱۹۲

۷۵۰۷

TJ 328

بهبود کیفیت، تقطیع و شمارش اسپرم‌ها در تصاویر میکروسکوپی/ سارا صدیقی.- به راهنمایی محمدحسن مرادی؛ به مشاوره وحیدرضا نفیسی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۳.

۱۱۳۲۲

۷۵۷۵

TJ 330

استخراج تابع توزیع مکانی پتانسیل حلزون شنوایی به روش المان محدود/ نازیلا قاسمی کیانی.- به راهنمایی سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی؛ به مشاوره حمید بهنام، حامد ساجدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۴.

۱۱۳۸۹

۷۷۳۵

TJ 336

شبیه سازی ریاضی تبادلات گاز در ریه/ هلاله گیل عرب.- به راهنمایی سعید جانی؛ به مشاوره مصطفی رستمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۱۵۴۹

۷۷۷۱

TJ 339

مخفی‌سازی اطلاعات بیمار در تصاویر پزشکی با استفاده از تبدیل ویولت/ علیرضا فلاح‌نیا.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره حمید بهنام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۴.

۱۱۵۸۵

۷۹۵۳

TJ 346

شبیه سازی کامپیوتری بیماری‌های دریچه‌ای قلب در تنگی میترال و تنگی آئورت/ زهرا اصغرپور.- به راهنمایی مهدی نویدبخش؛ به مشاوره مصطفی رستمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۱۷۶۹

۸۰۳۰

TJ 351

بررسی و برآورد تنش‌های بوجود آمده در ایمپلنت فمور به روش اجزای محدود/ هومن پوررفسنجانی.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره سیدمحمد رجایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۴.

۱۱۸۴۶

۸۱۷۴

TJ 355

طبقه بندی پارامترهای مرتبط با پتانسیل‌های عمل سلول عصبی حلزون باغی قبل و بعد از تحریک مغناطیسی ۵۰ HZ) ELF)/ پروانه فیروزی.- به راهنمایی سیدمحمد فیروزآبادی؛ به مشاوره همایون ابراهیمیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۴.

۱۱۹۹۰

۸۲۱۷

TJ 356

فشرده‌سازی سیگنال ECG دوبعدی شده با استفاده از تبدیل Wavelet و کدینگ SPIHT بهینه جهت استفاده در پزشکی از راه دور/ ایمان محمدرضازاده.- به راهنمایی محمدحسن مرادی؛ به مشاوره علی مطیع نصرآبادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۴.

۱۲۰۳۵

۸۲۲۸

TJ 358

انتخاب ویژگی‌های موثر با استفاده از الگوریتم فازی - عصبی - ژنتیک به منظور طبقه بندی بیماری‌های آریتمی قلبی/ مرضیه معین‌الدین.- به راهنمایی محمدحسن مرادی؛ به مشاوره فرداد فرخی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۱۲۰۴۶

۸۲۹۴

TJ 363

مدلسازی پارامتری اجزاء محدود دوبعدی از بخش تحتانی ستون فقرات گردنی (C3-C7)/ رضا ماپار.- به راهنمایی محمد حق‌پناهی؛ به مشاوره محمد پرنیان‌پور.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۲۱۱۲

۸۲۹۶

TJ 362

ارزیابی سیستم دارورسانی (PLGH (SOL-GEL برای رهایش لوپرولاید استات در شرایط برون تن/ رویا مشایخی.- به راهنمایی حمید موبدی؛ به مشاوره جمال نجفی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۲۱۱۴

۸۳۴۰

TJ 364

تدوین و طراحی نرم‌افزار فرهنگ مهندسی پزشکی بیومتریال با نگرش به ابزار شبیه سازی و مدلسازی برخی از فرآیندهای مرتبط/ حسین صیرفی.- به راهنمایی فریبا اورنگ؛ به مشاوره کیوان معقولی، علی‌اصغر بهنام قادر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۲۱۵۸

۸۵۶۹

TJ 371

تشخیص نرمال و غیرنرمال بودن اسپرم و طبقه بندی ویژگی‌های آن بر اساس بعد فرکتال تصویر/ فریدون نوشیروان راحت‌آباد.- به راهنمایی محمدحسن مرادی؛ به مشاوره وحیدرضا نفیسی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۴.

۱۲۳۸۷

۸۸۳۳

TJ 376

بررسی روش‌های آزاد کردن عصب و فیوژن ستون فقرات با استفاده از تحلیل بیومکانیکی تثبیت‌کننده‌ها/ مهدی رازقی.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره سیدمحمد رجایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۲۶۵۲

۹۰۰۴

TJ 382

شبیه سازی میدان آکوستیکی حاصل از مبدل آرایه خطی با تحریک موج پیوسته در محیط لایه‌ای/ مهشید گلی.- به راهنمایی حمید بهنام؛ به مشاوره غلامعلی رضایی راد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۴.

۱۲۷۹۴

۹۰۷۷

TJ 390

مطالعه خواص سطحی و زیست سازگاری پلی یورتان‌های گرید پزشکی اصلاح شده به روش‌های فیزیکی/ اسماء نوابزاده.- به راهنمایی فریبا اورنگ؛ به مشاوره فرزانه سمیعی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۲۹۰۰

۹۰۷۸

TJ 389

مدلسازی کامپیوتری حرکت ماهرانه نوشیدن آب بر اساس ویژگی‌های الکترومایوگرام عضلات بازو و شانه/ علی محمدی.- به راهنمایی محمدرضا هاشمی گلپایگانی؛ محمد فیروزآبادی؛ به مشاوره فرید بحرپیما.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۱۲۹۰۱

۹۱۳۱

TJ 394

تحلیل تنش و بررسی پایداری استاتیکی بر روی وسیله ثابت کننده ارتوپدی (DCS)/ علی صادقی‌آبرو.- به راهنمایی علی‌اکبر ضیایی موید؛ به مشاوره حسین فائزی‌پور؛ علی‌اصغر بهنام قادر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۲۹۵۲

۹۱۶۲

TJ 395

تحلیل پدیده ضربه برخورد سر انسان به مانع الاستیک با پوشش فرم/ کامیار تنها.- به راهنمایی محمد رجایی؛ به مشاوره شهاب منصور بقایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۲۹۸۲

۹۳۰۹

TJ 401

تحلیل سینماتیک زاویه‌ای اندام تحتانی و دستها هنگام دویدن در شرایط گوناگون/ پیمان ضیائی.- به راهنمایی محمد اطیابی؛ به مشاوره سیامک خرمی‌مهر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۳۱۲۹

۹۴۶۶

TJ 412

تجزیه سیگنال الکترومایوگرام سوزنی بوسیله حل نگاشت معکوس هوشمند EMG/ الهام زارعی.- به راهنمایی سیدمحمد فیروزآبادی، کیوان معقولی؛ به مشاوره بهنام منصوری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۳۲۸۸

۹۵۰۴

TJ 414

شبیه سازی و بررسی نحوه تشکیل تصویر کشش بافت توسط امواج اولتراسوند/ سیاوش جعفری.- به راهنمایی حمید بهنام؛ به مشاوره عمادالدین فاطمی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۳۳۲۶

۹۶۹۸

TJ 420

طراحی یک سیستم تصمیم یار هوشمند جهت کمک به تعیین روش درمانی در بیماری‌های قلبی/ مژگان زاهدی توچایی.- به راهنمایی کیوان معقولی؛ به مشاوره سیدمحمد فیروزآبادی، کامبیز بدیع.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۳۵۲۰

۹۷۳۵

TJ 466

ارزیابی موج دلتا توسط مدلسازی فعالیت الکتریکی قلب/ سیدامیر امیری طاری.- به راهنمایی محمد فیروزآبادی؛ به مشاوره فرهاد طباطبایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۳۵۵۷

۹۷۳۶

TJ 465

طراحی و پیاده سازی روش نوین درون‌یابی برای بازسازی سه بعدی تصاویر پزشکی/ ندا دلال عبداللهی.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره محمدباقر شمس‌اللهی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۳۵۵۸

۹۷۳۷

TJ 464

طبقه بندی اثر انگشت به وسیله ماشین‌های بردار پشتیبان/ مهرداد دادگستر کندرودی.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره محمدباقر شمس‌اللهی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۳۵۵۹

۹۷۵۶

TJ 427

طبقه بندی تومورهای سینه در تصاویر سونوگرافی با استفاده از ویژگی‌های ریخت‌شناسی و بافتی تصویر/ رستمعلی جهاندیده.- به راهنمایی حمید بهنام؛ به مشاوره نسرین احمدی‌نژاد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۳۵۷۸

۱۰۱۹۰

TJ 453

طراحی و ساخت ارتز مفصل زانو با کنترل در حالت استنس/ حامد عامری.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره سیدمحمد اطیابی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۴۰۱۴

۱۰۲۹۵

TJ 460

کاربرد تحلیل مولفه‌های مستقل (ICA) در موضع‌یابی فعالیت مغز از روی تصاویر fMRI/ محمدرضا رحیمی‌پور.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره حمید سلطانیان‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۴۱۲۰

۱۰۳۹۵

TJ 469

آنالیز حرکت دیواره قلب توسط تصاویر دوبعدی سونوگرافی/ مانا یغمائیان.- به راهنمایی حمید بهنام؛ به مشاوره کمال‌الدین ستاره‌دان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۴۲۲۰

۱۰۵۲۰

TJ 474

کریستالیزاسیون موضعی فیلم نازک آمورف آلیاژ حافظه‌دار NiTi با استفاده از لیزر/ احسان رضوانی.- به راهنمایی سیدخطیب‌الاسلام صدرنژاد؛ به مشاوره داوود درانیان.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۴۳۴۸

۱۰۶۴۳

TJ 483

ایجاد تخلخل‌های ریز بر سطح تیتانیم و بررسی تشکیل ترکیبات کلسیم فسفات بر روی آن/ هدا سالمی.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر؛ به مشاوره عبدالله افشار.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۴۴۷۲

۱۰۹۰۲

TJ 488

طبقه بندی افراد مستعد به الکلیسم و افراد غیرمستعد به الکلیسم با استفاده از پتانسیل‌های وابسته به رخداد/ شبیر شبیهی.- به راهنمایی علی مطیع نصرآبادی؛ به مشاوره محمدحسن مرادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۴۷۳۱

۱۱۱۰۱

TJ 500

بررسی رفتار In vivo و In vitro ترکیبات فسفات کلسیمی/ مهتاب سادات میرطاهری.- به راهنمایی بهنام قادر؛ به مشاوره عبدالله افشار.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۴۹۳۰

۱۱۴۴۸

TJ 514

مدلسازی فرآیند رفع عیوب انکساری چشم بوسیله اکسایمر لیزر/ اندیشه شیعه‌بیگی.- به راهنمایی کیوان معقولی؛ به مشاوره اردشیر خورشیدیان، محمدحسین میران‌بیگی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۵۲۷۸

۱۱۵۷۹

TJ 527

اثر تحریک خارجی بر تحریک‌پذیری عصب‌های جانبی/ شهرزاد ثابتی.- به راهنمایی سیدمحمد فیروزآبادی؛ به مشاوره حمید بهنام، حامد ساجدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۳.

۱۵۴۰۹

۱۱۵۸۰

TJ 526

پردازش غیرخطی سیگنال کمپلکس الکتریکی معده به منظور تشخیص اختلال عملکردی/ یاسمن زندی مهران.- به راهنمایی علی مطیع نصرآبادی؛ به مشاوره سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی، سیدمحمدعلی پیش‌بین.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۶.

۱۵۴۱۰

۱۱۵۸۱

TJ 525

بررسی لایه‌نشانی فلور - هیدروکسی آپاتیت بر روی پایه‌های فلزی به روش سل - ژل/ صدیقه جوقه‌دوست.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر؛ به مشاوره عبدالله افشار.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۵۴۱۱

۱۱۵۹۹

TJ 528

مدلسازی طرح درمان زردی نوزادان/ آزاده اهورایی.- به راهنمایی فرزاد توحیدخواه؛ به مشاوره خیاطی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۱۵۴۲۹

۱۱۸۳۹

TJ 530

ناحیه‌بندی تصاویر تشدید مغناطیسی با استفاده از معیار آنتروپی/ سامان پروانه.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره حمید بهنام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۴-۱۳۸۳.

۱۵۶۶۹

۱۱۸۴۰

TJ 529

مدلسازی و حل معادلات ریاضی در فرآیند تاثیر داروی بیهوشی در عمل هوشبری/ آرمان حیدریان.- به راهنمایی مهدی نویدبخش؛ به مشاوره ناصر فتورایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۵۶۷۰

۱۲۰۷۸

TJ 553

شبیه سازی تحریکات مغناطیسی کارکردی انتخابگر در هادی حجمی غیرهمگن نخاعی/ مهناز اصغرپور.- به راهنمایی سیدمحمد پورمیرجعفری فیروزآبادی، حامد ساجدی؛ به مشاوره امین مهنام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۵۹۰۹

۱۲۰۷۹

TJ 552

بررسی لایه نشانی هیدروکسی آپاتیت / تیتانیا بر روی پایه‌های فلزی به روش سل - ژل/ افروز لطیفی.- به راهنمایی عبدالله افشار؛ به مشاوره بهنام قادر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۵.

۱۵۹۱۰

۱۲۱۲۲

TJ 545

بررسی آزمایشگاهی مواد مورد استفاده در ترمیم بافت دندان/ محمدعلی صغیری.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام‌قادر، حسام‌الدین ارفعی؛ به مشاوره سیدخطیب‌الاسلام صدرنژاد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۵۹۵۳

۱۲۲۲۹

TJ 564

حذف نویز و طبقه بندی سیگنال‌های گوارشی با کمک تبدیل ویولت/ زهرا عینالو.- به راهنمایی کیوان معقولی؛ به مشاوره محمدشهرام معین، بهزاد جدیری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۶۰۶۴

۱۲۳۱۶

TJ 574

شبیه سازی و استخراج ارتعاشات کوچک دیواره قلب به کمک امواج اولتراسوند/ پریسا رنگرز.- به راهنمایی حمید بهنام؛ به مشاوره عمادالدین فاطمی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۶۱۵۱

۱۲۳۱۷

TJ 573

کمی‌سازی پتانسیل‌های وابسته به رخداد (ERP) در فرآیند حافظه اپیزودیک بر پایه ویژگی‌های زمان - فرکانس جدید/ ساجده رضانیا.- به راهنمایی علی مطیع نصرآبادی؛ به مشاوره وحید ابوطالبی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۶۱۵۲

۱۲۴۶۸

TJ 576

شبیه ساز الکترومایوگرام سوزنی/ حامد زیوری ادب.- به راهنمایی سیدمحمد فیروزآبادی؛ به مشاوره کیوان معقولی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۶۳۰۳

۱۲۵۰۱

TJ 583

بررسی اثر حضور ترکیبات پروتئینی بر سنتز ترکیبات کلسیم فسفاتی/ فاطمه حضرتی.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر؛ به مشاوره بابک رئیسی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۶۳۳۶

۱۲۶۱۹

TJ 586

بررسی آزمایشگاهی  بهبود کیفیت پروتزهای ثابت نوع Porcelain fused to metal) PFM)/ جمال تولی.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر؛ به مشاوره عبدالله افشار.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۶۴۵۵

۱۲۶۹۱

TJ 592

پیاده سازی و طراحی کنترلگری بر روی تلفن همراه برای دستیابی به یک سیستم miniPACS/ مصطفی اعتمادیان.- به راهنمایی سیدمحمد فیروزآبادی؛ به مشاوره عمادالدین فاطمی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۶۵۲۷

۱۲۶۹۲

TJ 591

تهیه و تکمیل نرم‌افزار جهت تعیین موقعیت سه بعدی مارکرها/ احسان گوهری کهنه‌شهری.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره سیامک خرمی‌مهر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۶۵۲۸

۱۲۸۱۳

TJ 597

شبیه سازی تحریک انتخابی سلول‌های گانگلیون شبکیه چشم/ احمد خرمالی.- به راهنمایی سیدمحمد فیروزآبادی؛ به مشاوره امین مهنام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۶۶۴۹

۱۲۸۵۶

TJ 602

شبیه سازی میدان آکوستیکی حاصل از درمان به روش HIFU/ حکیمه‌السادات صدر.- به راهنمایی حمید بهنام؛ به مشاوره کیوان معقولی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛۱۳۸۶.

۱۶۶۹۲

۱۳۱۹۵

TJ 635

بهبود طبقه بندی فعالیت‌های ذهنی در تفکیک تصور حرکت دست راست و چپ با استفاده از ویژگی‌های غیرخطی و الگوریتم ژنتیک/ الناز آرمین.- به راهنمایی علی مطیع نصرآبادی؛ به مشاوره محمدباقر شمس‌اللهی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۷۰۳۱

۱۳۱۹۶

TJ 634

سنتز مواد کلسیم فسفاتی به روس بیومیمتیک در محیط SBF/ مهسا زنجانی.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر؛ به مشاوره عبدالله افشار.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۱۷۰۳۲

۱۳۳۳۲

TJ 646

ساخت داربست از کامپوزیت پلی لاکتیک اسید (PLA) و هیدروکسی آپاتیت(HA) به منظور کاربرد در مهندسی بافت استخوان/ مهران محمودی.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر، محمدتقی خراسانی؛ به مشاوره سیدعلی وزیری یزدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۷۱۶۸

۱۳۳۳۳

TJ 645

بررسی اثر نسبت کلسیم به فسفر بر مشخصات پودر فلوئورهیدروکسی آپاتیت به روش سل - ژل/ رحیم جهاندیده.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر، مسعود رنگی؛ به مشاوره امیرعلی یوزباشی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۷۱۶۹

۱۳۷۸۴

TJ 669

طراحی و پیاده سازی نرم‌افزار جهت کمک به درمان بیماری اوتیسم با روش‌های مبتنی واقعیت مجازی/ مهسا محق.- به راهنمایی محمد فیروزآبادی؛ به مشاوره  علی شیخانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۷۶۲۲

۱۳۷۸۵

TJ 670

مصورسازی ECG به منظور تشخیص عارضه ایسکمی/ محمد کریمی مریدانی.- به راهنمایی مجید پولادیان؛ به مشاوره مسعود اسلامی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۱۷۶۲۳

۱۳۷۸۶

TJ 671

تحلیل عددی ضربه سر سرنشین به شیشه در برخورد رو به روی دو خودرو/ نوید پژمان‌پور.- به راهنمایی مهدی نویدبخش؛ به مشاوره فرجی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۷۶۲۴

۱۳۷۸۷

TJ 672

بررسی اثر مقدار پیش ماده‌ی دهنده فلوئور در سنتز فلوئورهیدروکسی آپاتیت به روش سل - ژل و ارزیابی خواص آن/ بابک فرسادزاده.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر؛ به مشاوره تورج عبادزاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۷۶۲۵

۱۳۷۸۸

TJ 673

ساخت داربست‌های کلسیم فسفاتی با استفاده از اسفنج پلی یورتانی برای کاربرد در مهندسی بافت استخوان/ رعنا طلوعی.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر، سیدخطیب‌الاسلام صدرنژاد؛ به مشاوره مرتضی دلیری جوپاری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۷۶۲۶

۱۳۹۶۴

TJ 692

سیستم مولتی مودال بایومتریک جهت تایید هویت با استفاده از ویژگی‌های کف دست و صورت/ ایمان شیخ‌اویسی.- به راهنمایی کیوان معقولی؛ به مشاوره محمدشهرام معین.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۷۸۰۲

۱۳۹۶۵

TJ 693

ارزیابی تقسیم بار در وسایل ثابت سازی داخلی ستون فقرات کمری با استفاده از روش اجزاء محدود/ رضا پارسا.- به راهنمایی علی‌اکبر ضیایی موید، خطیب‌الاسلام صدرنژاد؛ به مشاوره  سعید صفایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۷۸۰۳

۱۴۰۶۸

TJ 701

ارزیابی و مدلسازی اثر سیستم ایمنی بر روی سلول‌های سرطانی بصورت ۲ بعدی و بر اساس اتومای سلولی و تئوری بازی‌ها/ سیاوش مزدیسنا.- به راهنمایی امیرهمایون جعفری؛ به مشاوره علی مطیع نصرآبادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۱۷۹۰۶

۱۴۲۱۱

TJ 708

آنالیز بیماری‌های قلبی به روش داده‌کاوی با تکنیک استخراج دانش مبتنی بر شهود/ بهاره هنرورعراقی.- به راهنمایی کیوان معقولی؛ به مشاوره محمد فیروزآبادی، محمدرضا بیرانوند.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۸۰۴۹

۱۴۲۱۲

TJ 707

توسعه مدل Zeeman برای تولید مصنوعی سیگنال HRV در مراحل مختلف خواب/ سعیده لطفی‌محمدآبادی.- به راهنمایی نادر جعفرنیا دابانلو؛ به مشاوره بهنام‌الدین جامعی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۸۰۵۰

۱۴۲۱۳

TJ 706

بررسی پدیده ضربه مغزی توسط ارائه یک مدل تحلیلی/ علیرضا رحیم‌زاده.- به راهنمایی محمد رجایی؛ به مشاوره شهاب منصوربقایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۶.

۱۸۰۵۱

۱۴۲۸۰

TJ 716

تاثیر دما و زمان پیرسازی بر روی خواص حافظه داری و مکانیکی (مدول یانگ، تنش تسلیم و میزان کرنش برگشت پذیر) در بست‌های اتصال استخوان نیکل - تیتانیم/ شکوفه مونسی‌راد.- به راهنمایی خطیب‌الاسلام صدرنژاد؛ به مشاوره مسعود رنگی، محمدتقی خراسانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۷.

۱۸۱۱۸

۱۴۲۸۱

TJ 717

تخمین پایداری شیمیایی سرامیک‌های دندانی با استفاده از شبکه‌های عصبی/ سایانا رستمی.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر، محمدتقی خراسانی؛ به مشاوره سیامک حقی‌پور.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۸۱۱۹

۱۴۵۲۵

TJ 734

طراحی و ساخت نمایشگر گرافیکی توزیع فشار سطحی/ مجید شاه‌پوری.- به راهنمایی ناصر فتورایی؛ به مشاوره کریم لیل نهاری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۱۸۳۶۳

۱۴۵۲۶

TJ 735

شبیه سازی پروفایل رهایش داروی بتامتازون از سامانه دارویی تشکیل شونده در محل بر پایه PLGA با استفاده از روش شبکه‌های عصبی مصنوعی/ سامان حسین صراف.- به راهنمایی حمید موبدی، احسان مرزبان راد؛ به مشاوره محمدتقی خراسانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۱۸۳۶۴

۱۴۵۲۷

TJ 736

تهیه پلی یورتان زیست‌ساز بر پایه نشاسته/ پرویز پناهی.- به راهنمایی محمدتقی خراسانی؛ به مشاوره علی‌اصغر بهنام قادر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۱۸۳۶۵

۱۴۵۲۸

TJ 737

بررسی سیگنال EEG در حالت هیپنوتیزم با روش شاخص شباهت/ سرور بهبهانی.- به راهنمایی علی مطیع نصرآبادی؛ به مشاوره محمدباقر شمس‌اللهی، علی شریفی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۱۸۳۶۶

۱۴۵۲۹

TJ 738

ناحیه بندی تصاویر تشدید مغناطیسی پستان به منظور تشخیص ناهنجاری/ سعید درویشی.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره معصومه گیتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۱۸۳۶۷

۱۴۵۳۰

TJ 739

کنترل حرکت یک سیستم دوپای راه اندازی شده با CPG به روش یادگیری تقویتی/ مجید رمضان‌پور.- به راهنمایی امیرهمایون جعفری؛ به مشاوره سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۸۳۶۸

۱۴۵۳۱

TJ 740

استفاده از مفهوم در بازشناسی اجسام بر مبنای توجه بینایی/ حامد بهمنی.- به راهنمایی علی مطیع نصرآبادی؛ به مشاوره سیدمحمدرضا هاشمی گلپایگانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۸۳۶۹

۱۴۸۲۷

TJ 756

شبیه سازی انتقال و جذب میکروذرات و نانوذرات در سیستم تنفسی انسان/ سیاوش قاسمی.- به راهنمایی ناصر فتورایی؛ به مشاوره مهدی نویدبخش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۸۶۶۵

۱۴۸۲۸

TJ 757

کمی‌سازی حرکت عضله قلب با استفاده از نقاط نشانه در دنباله‌ای از تصاویر اکوکاردیوگرافی/ میثم سیاه منصوری.- به راهنمایی حمید بهنام؛ به مشاوره عمادالدین فاطمی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۸۶۶۶

۱۴۸۲۹

TJ 758

تهیه سامانه دارورسانی بر پایه کانی زئولیت به منظور رهایش ویتامین‌ها: مطالعه In vitro/ مهدی رحیمی.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر، حمید موبدی؛ به مشاوره سعید حصارکی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۸۶۶۷

۱۴۸۳۰

TJ 759

بررسی اثر حضور نانولوله‌های کربنی بر سنتز ترکیبات کلسیم فسفاتی/ تهمینه فراتی.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر، علی‌مراد رشیدی؛ به مشاوره محمدتقی خراسانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۱۳۸۷.

۱۸۶۶۸

۱۵۱۱۵

TJ 761

بررسی امکان پیش بینی وقوع حمله صرعی به کمک روش غیرخطی مبتنی بر سنکرون شدن/ آزاده کمالی تفرشی.- به راهنمایی علی مطیع نصرآبادی؛ به مشاوره محمدباقر شمس‌اللهی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۱۸۹۵۳

۱۵۱۸۰

TJ 767

اصلاح ترموپلاست الاستومر پلی یورتان با انجام عمل پیوندزنی با آکریل آمید به روش پرتو دهی و بررسی چسبندگی سلول‌های فیبروبلاست/ مصطفی سلیمان‌نژاد.- به راهنمایی محمدتقی خراسانی؛ به مشاوره سیدخطیب‌الاسلام صدرنژاد، سیدعلی وزیری یزدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۹۰۲۰

۱۵۱۸۱

TJ 768

ایجاد لایه‌های بیواکتیو بر روی کاشتنی‌های آلیاژ تیتانیوم 6A14V-ELI/ مهدی ضیائی.- به راهنمایی علی‌اکبر ضیایی موید، سیدخطیب‌الاسلام صدرنژاد؛ به مشاوره  مسعود رنگی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۹۰۲۱

۱۵۱۸۲

TJ 769

ارزیابی تجربی سترون سازی فایل‌های NiTi مورد استفاده در اندودنتیکس/ نیلوفر بهرامیان.- به راهنمایی سیدخطیب‌الاسلام صدرنژاد؛ به مشاوره مهرداد لطفی، اکبر کارخانه.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۹۰۲۲

۱۵۱۸۳

TJ 770

بهبود فیلتر تطبیق‌پذیر عصبی فازی (ANFF) جهت طبقه بندی سیگنال‌های ECG/ گلایول نظری گلپایگانی.- به راهنمایی پ‌امیرهمایون جعفری؛ به مشاوره عمادالدین فاطمی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۱۹۰۲۳

۱۵۴۳۱

TJ 788

طراحی بک بستر هوشمند نو برای مهندسی بافت/ محمود اردشیر.- به راهنمایی علی‌اصغر بهنام قادر، محمدتقی خراسانی؛ به مشاوره اکبر کارخانه.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۷.

۱۹۲۷۲

۱۵۴۳۲

TJ 789

ساخت داربست جهت‌یابی شده از پلی لاکتیک اسید با کریستالینیتی بالا به منظور ترمیم بافت عصبی/ حمیده برغمدی.- به راهنمایی محمدتقی خراسانی؛ به مشاوره علی‌اصغر بهنام قادر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۱۹۲۷۳

۱۵۵۶۲

TJ 791

بازسازی سیم‌های مستعمل سوپرالاستیک NiTi مورد استفاده در ارتودنسی از طریق عملیات الکترومکانیکی/ ریحانه نقابت شیرازی.- به راهنمایی سیدخطیب‌الاسلام صدرنژاد؛ به مشاوره مسعود رنگی، حسن‌علی شفیعی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۱۹۴۰۳

۱۵۵۶۳

TJ 792

ارزیابی اطلاعاتی ویژگی‌های الکترومایوگرام سطحی عضلات تنه و استخراج زیردسته بهینه بمنظور طبقه بندی سطح فعالیت آن و شناسایی رفتار کمردرد مزمن/ محسن ناجی.- به راهنمایی سیدمحمد پورمیر فیروزآبادی؛ به مشاوره صدیقه کهریزی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۱۹۴۰۴

۱۵۶۷۱

TJ 800

تفکیک نمونه خون آلوده به انگل مالاریا از نمونه خون غیرآلوده در نمونه‌های بومی ایران/ فرشاد فلاحتی اسرمی.- به راهنمایی محمدحسن مرادی؛ به مشاوره عمادالدین فاطمی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۵.

۱۹۵۱۲

۱۵۶۷۲

TJ 801

بررسی فرآیندهای ترکیبی آنودایزینگ الکتروشیمیایی - اکسیداسیون حرارتی آلیاژ بیومواد Ti6A14V/ زهرا عبداللهی.- به راهنمایی علی‌اکبر ضیایی موید، عبدالله افشار؛ به مشاوره علی‌اصغر بهنام قادر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال) ؛۱۳۸۶.

۱۹۵۱۳

۱۶۲۷۳

TJ 818

ارزیابی شاخص‌های تعادلی خطی وضعیت ایستاده در بیماران سکته مغزی همی پلژی و بررسی روند بهبود بیماران در دو گروه با و بدون تمرینات تعادلی/ ساناز رجبی.- به راهنمایی علی استکی؛ به مشاوره حامد قماشچی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۲۰۱۱۶

۱۶۲۷۴

TJ 819

مدلسازی ریاضی رشد تومور و پاسخ سیستم ایمنی بدن در مقابله با آن با استفاده از معادلات دیفرانسیل فازی/ سمیه صراف اسماعیلی.- به راهنمایی علی مطیع نصرآبادی؛ به مشاوره امیرهمایون جعفری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۰۱۱۷

۱۶۲۷۵

TJ 820

جداسازی تصاویر MRI مغز انسان با استفاده از ویژگی‌های بافت/ هدیه‌السادات آل‌محمد.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره حمید بهنام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۲۰۱۱۸

۱۶۲۷۶

TJ 821

استخراج ویژگی‌های مناسب از سیگنال ECG جهت تصدیق هویت با تاکید بر ویژگی‌های غیرخطی/ سامرند شریفی.- به راهنمایی حمید بهنام؛ به مشاوره علی مطیع نصرآبادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۰۱۱۹

۱۷۱۱۷

TJ 893

ارائه یک شبکه نوروکیاتیک فازی جهت تشخیص اشیا/ نسرین شعوری.- به راهنمایی امیرهمایون جعفری؛ به مشاوره علی مطیع نصرآبادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۷.

۲۰۹۶۴

۱۷۲۷۶

TJ 901

استخراج ویژگی جهت تایید هویت بر اساس پردازش تصاویر شبکیه/ مرتضی مدرسی عاصم.- به راهنمایی حامد ساجدی؛ به مشاوره مهدی بهنیا.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۲۱۱۲۳

۱۷۶۶۸

TJ 923

تحلیل پارامترهای بیومکانیکی موثر بر قابلیت تغییر شکل پذیری سلول‌های سرطانی با استفاده از مدلسازی محاسباتی/ میلاده جعفرنژاد.- به راهنمایی مهدی نویدبخش؛ به مشاور ناصر فتورائی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۲۱۵۱۶

۱۷۸۰۸

TJ 926

طراحی الگوریتم JPEG2000 مبتنی بر ناحیه مورد نظر (Region of Interest) و بهینه سازی آن توسط الگوریتم ژنتیک برای فشرده‌سازی تصاویر ماموگرافی/ آیناز بشارت دهاقانی.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره محمدباقر شمس‌اللهی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۲۱۶۵۶

۱۷۹۴۹

TJ 936

بررسی فعالیت الکتریکی عضلات ستون فقرات در حالت خوابیده بصورت جانبی برای تعیین میزان فعالیت و خستگی ماهیچه‌ها بر روی دو نوع سیستم بستر: نرم و سفت/ راحله علمداری.- به راهنمایی ناصر فتورایی؛ به مشاوره کریم لیل نهاری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۲۱۷۹۷

۱۷۹۵۰

TJ 937

کنترل مدل پیش‌بین غیرخطی سطح گلوکز و تنظیم تزریق انسولین به روش فازی/ مریم‌السادات احمدی.- به راهنمایی امیرهمایون جعفری؛ به مشاوره فلاح.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۱۷۹۸

۱۷۹۵۱

TJ 938

بررسی تشخیص بیماری اتیسم از روی سیگنال‌های مغزی (EEG) با استفاده از تحلیل ICA/ محمد رشیدی.- به راهنمایی حمید بهنام؛ به مشاوره محمدرضا محمدی، علی شیخانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛۱۳۸۸.

۲۱۷۹۹

۱۷۹۵۲

TJ 939

بکارگیری هم‌جوشی فازی در آشکارسازی (QRS) به روش دو ویولت مورلت و بی‌اسپلاین/ الهه آقابالایی خرده‌چی.- به راهنمایی نادر جعفرنیا دابانلو؛ به مشاوره عمادالدین فاطمی‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۲۱۸۰۰

۱۸۱۱۱

TJ 949

طراحی و پیاده سازی شبیه‌ساز کامپیوتری سیگنال الکتروکاردیوگرام قلبی بر اساس ارزیابی و آزمایشات تجربی ارتباط قلبی/ طاهره پیش‌بین.- به راهنمایی سیدمحمد فیروزآبادی؛ به مشاوره نادر جعفرنیا دابانلو.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۱۹۵۹

۱۸۱۱۲

TJ 950

طراحی و ساخت سیستم بیوفیدبک ارتباط قلبی بر اساس پسخور سیگنال قلبی شبیه سازی شده فرد فرستنده/ فاطمه محمدی.- به راهنمایی نادر جعفرنیا دابانلو؛ به مشاوره سیدمحمد فیروزآبادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۱۹۶۰

۱۸۳۳۹

TJ 967

شبیه سازی الگوی رهایش داروی کورتیکوستروییدی از سامانه دارورسانی منولیتیک پراکنشی/ پدرام نعمتی.- به راهنمایی احسان مرزبان راد، محمد ایمانی؛ به مشاوره علی‌اصغر بهنام قادر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۲۲۱۸۷

۱۸۳۴۰

TJ 968

اصلاح شیمیایی سطح کریستال پیزوالکتریک کوارتز مورد استفاده در تثبیت آنتی‌بادی/ گیتا خلیلی مقدم.- به راهنمایی داریوش نوروزیان، سیدمحمد اطیابی؛ به مشاوره علی‌اصغر بهنام قادر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۲۱۸۸

۱۸۷۰۰

TJ 988

پیاده سازی یک الگوریتم برای آشکارسازی توده در تصاویر ماموگرافی با استفاده از ویولت، رنکلت و ماشین‌های بردار پشتیبان/ نیما صهبا.- به راهنمایی علیرضا احمدیان، نادر ریاحی عالم؛ به مشاوره معصومه گیتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۲۲۵۴۸

۱۸۹۳۰

TJ 1000

مقایسه مدل‌های غیرخطی آشوبگونه در سیگنال ECG سطحی و الکتروگرام درون قلبی/ سکینه یحیی‌زاده ساروی.- به راهنمایی سیدمحمد فیروزآبادی، مجید حق‌جو؛ به مشاوره سامان پروانه.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۱۳۸۸.

۲۲۷۷۸

۱۸۹۳۱

TJ 1001

مدلسازی ناحیه CA1 از هیپوکمپوس با استفاده از شبکه‌های عصبی سیناپسی پویا (DSNN) به عنوان یک مدل مورفولوژیک/ روزبه سیدی.- به راهنمایی فرزاد توحیدخواه؛ به مشاوره شهرام غریب‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۵-۱۳۸۴.

۲۲۷۷۹

۱۹۰۱۷

TJ 1006

مدلسازی سامانه تولید نانوفیبر بیو پلیمری در روش الکتروریسی با تنظیم میدان مغناطیسی/ فاطمه شمسی.- به راهنمایی ناصر فتورایی؛ به مشاوره محسن جانملکی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۲۲۸۶۵

۱۹۱۲۱

TJ 1014

طراحی و ساخت شبکه در هم نفوذی بر پایه پلی دی متیل سیلوکسان  به منظور بررسی گذردهی آب و کوچک مولکول‌ها/ میترا نعیمی سرشت.- به راهنمایی اکبر کارخانه، جلال برزین؛ به مشاوره محمدتقی خراسانی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۲۹۶۹

۱۹۳۳۰

TJ 1023

بررسی اثر نانو الیاف آلومینا و نانو ذرات کروی آلومینا در استحکام چسب‌های پلیمری دندانی/ عطیه آبخضر.- به راهنمایی محمد عطایی، تورج عبادزاده؛ به مشاوره علی‌اصغر بهنام قادر.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۱۳۸۸.

۲۳۱۸۰

۱۹۴۲۵

TJ 1028

بررسی ویژگی‌های آشوبگونه سیگنال EEG حاصل از فعالیت ذهنی در حالت هیپنوتیزم/ الهه یارقلی.- به راهنمایی علی مطیع نصرآبادی؛ به مشاوره علی شریفی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۹۰-۱۳۸۹.

۲۳۲۷۵

۱۹۵۶۵

TJ 1036

پیاده سازی واسط صندلی چرخدار با استفاده از سیگنال‌های سه کاناله پیشانی و لحاظ معیار مقدورات احساسی/ محمدصالح خواجه حسینی.- به راهنمایی سیدمحمد فیروزآبادی؛ به مشاوره ایمان محمدرضازاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۹.

۲۳۴۱۵

۱۹۵۶۶

TJ 1037

مدلسازی سیستم تنفسی افراد نرمال و بیماران آسم/ لیلا امیری.- به راهنمایی مجید پولادیان؛ به مشاوره شهریار غریب‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۳۴۱۶

۱۹۷۶۲

TJ 1056

ارزیابی کمردرد به کمک نقاط سوزن درمانی/ صابر کریمی‌نژاد.- به راهنمایی مجید پولادیان؛ مشاوره محمدعلی ریاضی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۹.

۲۳۶۱۲

۱۹۹۷۰

TJ 1072

طراحی و ساخت دستگاه حرکت غیرفعال مداوم CPM/ سیدمحمود طباطبایی عقدا.- به راهنمایی مهدی نویدبخش؛ به مشاوره محمد رجایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۳۸۲۰

۲۰۲۳۶

TJ 1078

تعقیب ناهنجاری تصاویر تشدید مغناطیسی پستان با استفاده از داده‌های دینامیکی توزیع ماده کنتراست افزا/ لیلا بحرینی.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره معصومه گیتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۸-۱۳۸۷.

۲۴۰۸۶

۲۰۲۳۷

TJ 1079

کمی سازی احساسات ناشی از رنگ بر مبنای پارامترهای سیگنال قلبی/ صدف محرری.- به راهنمایی نادر جعفرنیا دابانلو؛ به مشاوره علی مطیع نصرآبادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۴۰۸۷

۲۰۴۴۸

TJ 1101

اصلاح پلی‌اتیلن با وزن مولکولی خیلی بالا با تکنیک پرتودهی و بررسی خواص سطحی و مکانیک آن/ پویان سنجرخانی.- به راهنمایی محمدتقی خراسانی؛ به مشاوره مسعود رنگی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال) ؛ ۱۳۸۹.

۲۴۳۰۴

۲۰۴۴۹

TJ 1102

رویکرد کمی برای سنجش و کاهش شدت وزوز شنوایی با استفاده از تحریک آکوستیکی/ مریم بنی‌مصطفی عرب.- به راهنمایی حامد ساجدی؛ به مشاوره سیدعلی سیدصالحی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۸.

۲۴۳۰۵

۲۰۷۲۰

TJ 1121

بررسی دینامیک دیسک در دریچه مکانیکی قلب بر اساس روش‌های عددی/ سیدامیر هزاوه.- به راهنمایی ناصر فتورایی؛ به مشاوره مهدی نویدبخش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۹۰-۱۳۸۹.

۲۴۵۷۷

۲۰۷۲۱

TJ 1122

بهینه‌سازی و مدل‌سازی بیومکانیکی ارتز اندام تحتانی/ حسن حنیفه.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره مهدی نویدبخش.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۲۴۵۷۸

۲۰۷۲۲

TJ 1123

بهبود کارایی و ارزیابی سیستم کاشت حلزونی چند الکترودی با استفاده از مدل سنتز سیگنال/ سونیا طبیبی.- به راهنمایی ساجدی؛ به مشاوره فرهادی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۴۵۷۹

۲۰۷۲۳

TJ 1124

طراحی یک مدل شکل‌پذیر هندسی - پارامتری جهت استخراج لبه‌های تصاویر پزشکی/ شاهین ابراهیمی.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره حمید بهنام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۴۵۸۰

۲۰۷۲۴

TJ 1125

ساخت داربست پلی (هیدروکسی بوتیرات-co-هیدروکسی والرات) با روش جدایش فازی و بررسی متغیرهای آن و اصلاح سطح داربست با پرتودهی پلاسما و بررسی تاثیر آن در چسبندگی سلولهای فیبروبلاست/ رضا زینعلی.- به راهنمایی محمدتقی خراسانی، علی‌اصغر بهنام قادر؛ به مشاوره محمد عطایی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومواد) ؛ ۸۷-۱۳۸۶.

۲۴۵۸۱

۲۰۷۲۵

TJ 1126

اصلاح سطح فیلم‌های تهیه شده از کیتوسان/آلژینات توسط ژلاتین به عنوان زخم‌پوش/ رقیه حق‌جو.- به راهنمایی اکبر کارخانه؛ به مشاوره مرتضی دلیری جوپاری.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۴۵۸۲

۲۱۱۱۶

TJ 1139

بررسی ایمپلنت‌های نوع لیزر لاک بر روی نحوه انتقال نیروهای اکلوزال به استخوان‌های اطراف آن/ رضا ابیانی.- به راهنمایی کاوه سیدان، الهیار گرامی؛ به مشاوره مسعود رنگی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۹۰-۱۳۸۹.

۲۴۹۷۴

۲۱۱۱۷

TJ 1140

بررسی رفتار آشوبگونه لرزش در بیماران پارکینسونی تحت درمان DBS/ مهرزاد صادقی رازلیقی.- به راهنمایی امیرهمایون جعفری؛ به مشاوره سیدمحمد فیروزآبادی، غلامعلی شهیدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛۱۳۸۹.

۲۴۹۷۵

۲۱۲۹۳

TJ 1148

بررسی پلتفرم سوئیچینگ در ایمپلنت‌های لیزرلاک و تاثیر آن بر انتقال نیروهای اکلوزال به استخوان‌های اطراف ایمپلنت/ مسعود خندانی.- به راهنمایی کاوه سیدان، الهیار گرامی؛ به مشاوره مسعود رنگی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۹۰-۱۳۸۹.

۲۵۱۵۲

۲۱۳۵۶

TJ 1151

ارائه و تحلیل مدل حنجره در تولید صوت/ هادی فراقی داریان.- به راهنمایی ناصر فتورائی؛ به مشاوره سیدعطاالله هاشمی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۹۰-۱۳۸۹.

۲۵۲۱۵

۲۱۵۲۵

TJ 1163

حجم‌سنجی تصاویر تشدید مغناطیسی جهت کمی‌سازی روند رشد/ توقف بیماریهای مغزی/ پارمیدا مرادی بیرگانی.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره زرین‌تاج کیهانی‌دوست، سیدبهنام‌الدین جامعی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۵۳۸۴

۲۱۵۷۵

TJ 1171

بررسی تاثیر عملیات سطحی مکانیکی و شیمیایی ایمپلنت‌های تیتانیومی بر چسبندگی و سمیت سلولی به روش MTT/ علی رجایی.- به راهنمایی مرتضی دلیری جوپاری؛ به مشاوره خطیب الاسلام صدرنژاد.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومتریال) ؛ ۸۹-۱۳۸۸.

۲۵۴۳۴

۲۱۷۱۶

TJ 1182

مدل سازی و تحلیل دینامیکی تاثیر زاویه شیب سطح در حرکت بهینه راه رفتن/ الهام امیراصلانی.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره علی فرجی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۸.

۲۵۵۷۵

۲۱۷۱۷

TJ 1183

تحلیل عددی جریان دودی شکل ادرار در میزنای در حالت بیماری و تاثیر آن بر تخلیه ادرار با مقایسه با حالت سالم/ ایزد فرزانه.- به راهنمایی ناصر فتورائی؛ به مشاوره مریم امامی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۱۳۸۹.

۲۵۵۷۶

۲۱۹۸۰

TJ 1196

تهیه نرم‌افزار تحلیل بیومکانیکی حرکات ورزشی از طریق فیلمبرداری حرکت/ مزدک زمانی‌پور.- به راهنمایی مصطفی رستمی؛ به مشاوره سیدمحمد اطیابی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۸۶-۱۳۸۵.

۲۵۸۳۹

۲۱۹۸۱

TJ 1197

انطباق تصاویر آنژیوگرافی تفاضلی اندامی/ علیرضا انصار.- به راهنمایی عمادالدین فاطمی‌زاده؛ به مشاوره حمید بهنام.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۱۳۸۶.

۲۵۸۴۰

۲۲۴۱۸

TJ 1218

طراحی و طبقه‌بندی کننده مبتنی بر تصویرکاوی به منظور تشخیص افتراقی تصاویر ماموگرافی با اشعه ایکس/ محسن علاوش شوشتری.- به راهنمایی کیوان معقولی؛ به مشاوره کامبیز بدیع.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیوالکتریک) ؛ ۹۰-۱۳۸۹.

۲۶۲۷۷

۲۲۴۲۰

TJ 1220

بررسی کمی وضعیت ایستادن و راه رفتن بیماران پارکینسونی جهت تعیین شدت بیماری/ مرجان قلمکاری.- به راهنمایی خرمی مهر؛ به مشاوره شهیدی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی - بیومکانیک) ؛ ۹۰-۱۳۸۹.

۲۶۲۷۹

۲۲۹۴۱

TJ 1243

تاثیر عملیات حرارتی بر خواص آلیاژ نایتینوال متخلخل قابل استفاده در ساخت ایمپلنت استخوان مصنوعی/ حمید منافی.- به راهنمایی سید خطیب‌الاسلام صدرنژاد؛ به مشاوره اصغر عبادی‌فر، ناهید حسن‌زاده نعمتی.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده مهندسی پزشکی، گروه مهندسی پزشکی، رشته مهندسی پزشکی) ؛ ۹۰-۱۳۸۹.

۲۶۸۰۰

نظرسنجی    |    راهنمای سایت    |    پرسش و پاسخ    |    پیوندها    |